event-details

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL TRAINING EN BOOTCAMP
Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding voor de Bootcamp lessen van Bodyweight Wotkout vinden plaats door zich eerst op te geven voor een gratis proefles via info(ad)bodyweightworkout.nl. Na de proefles kunt u beslissen of u wilt blijven trainen bij ons. En zullen de kosten met u doorgenomen worden.

b. Aanmelding voor de Personal Traingen van Bodyweight Workout vinden plaatst op afspraak via een intake gesprek. Dit kunt u inplannen via info(ad)bodyweightworkout.nl of via het telefoonnummer +31 6 51155921

c. Bodyweight Workout werkt uitsluitend en alléén met een 10 rittenkaart voor de Bootcamp lessen. De 10 rittenkaart is 6 maanden geldig na de dag van aanschaf. De eerste les begint op het moment dat u de eerste Bootcamp les volgt na uw gratis proefles. Zonder tussentijdse opzegging word elke les die u bijwoont afgestreept van uw 10 rittenkaart. En kunt u maximaal per 10 rittenkaart, dus 10 lessen volgen. En dient u een nieuwe 10 rittenkaart aan te schaffen wanneer deze is verbruikt. Tussentijds opzeggen met restitutie van uw geld is niet mogelijk. Zie artikel 1.e.

d. Als het maximum aantal deelnemers (16) per groep is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. En word er zo spoedig mogelijk een nieuwe les ingepland. Of indien van toepassing, dan krijgt de deelnemer bericht van Bodyweight Workout zodra hij of zij zijn lidmaatschap kan aanvangen. Wanneer er weer plek vrij is.

e. Inschrijven voor één van de Bootcamp trainingen van Bodyweight Workout, geschiedt digitaal via de e-mail of via de app van Bodyweight Workout. De deelnemer kan de training tot drie uur voor aanvang annuleren, door zich via de app of per e-mail voor de training uit te schrijven. Er wordt dan geen les in rekening gebracht. Indien de deelnemer zich niet uitschrijft of zich aanmeldt maar toch niet deelneemt aan de training, is restitutie van het trainingsbedrag niet mogelijk. En word er zo alsnog 1 training in rekening gebracht dus afgevinkt!

f. Elke Personal Training word in overleg per week of per 4 weken ingepland. De cliënt kan (met hoge uitzondering) tot 12 uur voor aanvang van elke personal  training telefonisch annuleren.

g. Wil men na aanmelding/betaling voor de Bootcamp Lessen van Bodyweight Workout alsnog afzien van de 10 rittenkaart. Dan kunt u dit telefonisch of via de mail, tot 8 dagen na aanmelding nog opzeggen. Er worden dan wel €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

 
Artikel 2: Indeling en gebruik

a. Bodyweight Workout behoudt zich het recht voor de Bootcamp lessen, om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

b. Bij ernstige weersomstandigheden (zoals hevige onweer,  sneeuwval, ijzel, storm of extreme warmte) kan het zijn dat er een training niet door gaat. Ingeschreven deelnemers worden via een e-mail of via sms of app op de hoogte gebracht.

c. Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

d. De inhoud/duur en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de Bodyweight Workout bepaald.

e. Voor zowel de Bootcamp Trainingen dan wel de Personal Traingen, betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Bodyweight Workout niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel(en).

 
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingen

a. Een lidmaatschap/aanschaf 10 rittenkaart bij Bodyweight Workout kan op elk gewenst moment ingaan.

b. Betaling voor zowel de Bootcamp Trainingen en Personal Trainingen dienen te geschieden per bank overboeking of cash in de les.

c. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt het openstaande bedrag mondeling nogmaals aan u aangeboden. Bij een derde aanbod word er na een totaal van 3 weken Bootcamp training, een factuur verzonden met daarbij/bovenop nog € 25,- aan administratiekosten. Het in rekening gebracht kosten inclusief de € 25 administratiekosten kunnen dan binnen twee weken overgeboekt worden. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan een Incasso bureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

d. Personal Trainingen worden per pakket van 4 Trainingen aan de cliënt gefactureerd. En heeft een betalingstermijn van 14 dagen. Is er na de 14 dagen nog geen betaling bij ons bijgeschreven, dan zullen wij een nieuwe factuur verzenden met daarbij/bovenop nog €25,- aan administratiekosten. Het in rekening gebracht kosten inclusief de € 25 administratiekosten kunnen dan binnen twee weken overgeboekt worden. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan een Incasso bureau. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

e. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer bovendien de toegang tot de les of training worden geweigerd. Daarbij is Bodyweight Workout gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

f. Bodyweight Workout behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

g. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

h. Na het verstrijken van de looptijd (6 maanden) van de 10 rittenkaart. Kunnen overgebleven lessen niet mee worden genomen, als er een nieuwe 10 rittenkaart word aangeschaft. Wanneer u aan onze Personal Trainingsprogramma deelneemt vervallen de ongebruikte trainingen na 3 maanden van de factuur datum.

i. Een abonnement of een 10 rittenkaart en het daarbij behorende account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 
Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap Bootcamp

a. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient via de e-mail aan info(ad)bodyweightworkout.nl te geschieden. Een opzeggingsmail dient minimaal één maand voor de einddatum van de 10 rittenkaart of abonnement in het bezit te zijn van Bodyweight Workout.

b. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de 10 rittenkaart van Bodyweight Workout. Alle ritten op een rittenkaart hebben een beperkte geldigheidsduur van 6 maanden. Wilt u toch afzien van uw 10 rittenkaart dan heeft u 8 dagen bedenktijd. Vanaf de dag na betaling. Zie artikel 1.e.

 
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Bodyweight Workout is geheel voor eigen risico van de deelnemer of cliënt.

b. Bodyweight Workout en haar medewerkers en of (personal) trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer tijdens de Bootcamp lessen of Personal Trainingen.

c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Bodyweight Workout, haar medewerkers en of (Personal) trainers, is Bodyweight Workout niet aansprakelijk.

d. Bodyweight Workout is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp les of tijdens de Personal Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e. Bodyweight Workout is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp les of Personal Training. Een Bootcamp les of een Personal Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan één van onze lessen. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.

f. Bodyweight Workout behoudt zich het recht voor om naar haar eigen inzicht beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een de Bootcamp lessen of Personal Trainingen.

g. Bodyweight Workout is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij in welke vorm dan ook, verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan onze lessen.

h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Bootcamp les of Personal Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 
Artikel 6: Algemene Voorwaarden en huisregels

a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de eventuele huisregels van Bodyweight Workout en hiernaar te handelen.

b. De ‘algemene voorwaarden’ en de eventuele huisregels van Bodyweight Workout staan op de website www.bodyweightworkout.nl

c. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door Bodyweight Workout bewaard zullen worden. Bodyweight Workout verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bodyweight Workout aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Bodyweight Workout zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Bodyweight Workout is gevestigd.

 
Artikel 8: Acceptatie Algemene voorwaarden

a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Bodyweight Workout te accepteren.
b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Bodyweight Workout en de deelnemer.
c. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.


HEEFT U NOG VRAGEN EN OF OPMERKINGEN?

Neem dan contact met mij op!

Neem dan contact met mij op!

Joël Heijmans
Button

Connect met mij!